1er kyu

TACHI WAZA

Ai Hammi Katate Dori

Kokyu nage

Aiki nage

Katate Dori

Gokyo

Shiho nage

Ryote Dori

Ude garami  (Nikyo pour finition en Ude Garami)

Koshi nage

Ude kime nage

Sumi otoshi

Kata Dori Men Uchi

Hiji kimi osae

Kote gaeshi

(Kote gaeshi version Le Pierres.  Accrochez vous bien, ça seccoue !!!)

Sumi otoshi

Ushiro Ryote Dori

Kiri otoshi    (vidéo 1)    (vidéo 2)

Ushiro Ryo Hiji Dori

Ude garami

Hiji kime osae

Sokumen irimi nage

Tenchi nage

Ushiro Ryo Kata Dori

Ude garami

Hiji kime osae

Sokumen irimi nage

Tenchi nage

Ushiro Eri Dori

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Shomen Uchi

Aiki otoshi

 

HAMMI ANDACHI WAZA

Ai Hammi Katate Dori

Tenchi nage

Ude kime nage

Sumi otoshi

Ryote Dori

Shiho nage

Tenchi nage

Ushiro Ryote Dori

Kote gaeshi

Aiki nage

Kokyu nage

Yokomen Uchi

Hiji kime osae

Tenchi nage

 

SUWARI WAZA

Ai Hammi Katate Dori

Hiji kime osae

Kote gaeshi

Katate Dori

Yonkyo

 

BOKKEN – JO  

Enchaînement fluide de diverses attaques combinées

RANDORI

2 uke sur attaques Shomen Uchi